Algemene voorwaarden loyalty

Algemene voorwaarden Sunnies Loyalty Programma Merkur Casino Hoofddorp

Artikel 1. Algemeen

 1. Het Merkur Casino Sunnies Loyalty Programma wordt aangeboden door Merkur Casino Nederland (Merkur Games Holding B.V.), geregistreerd in het handelsregister onder nummer 000018191991 (KVK 34100508) en gevestigd te Hoofddorp (2132 DP) aan de Tuinweg 6-10.
 2. Het correspondentieadres van Merkur Casino Nederland is Postbus 565, 2130 AN Hoofddorp.

 

Artikel 2. Definities

In de onderhavige gebruiksvoorwaarden worden, onder meer, de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

/Merkur Loyalty Card/: het  voorlopig enige niveau van het Sunnies Loyalty Programma, nader omschreven in artikel 5.

/Sunnies Loyalty Programma/: het loyaliteitsprogramma van Merkur Casino, waaronder de Merkur Loyalty Cards en het Sunnies Spaarprogramma worden aangeboden.

/Sunnies Spaarprogramma/: het onder het Sunnies Loyalty Programma aangeboden spaarprogramma dat in de vestigingen en op de website te raadplegen is.

/Sunnies/: gespaarde punten op een Merkur Loyalty Card.

 

Artikel 3. Toepasselijkheid

 1. Deze Sunnies Loyalty Programma-voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en (rechts)handelingen in het kader van het Sunnies Loyalty Programma tussen Merkur Casino Nederland en de gast van Merkur Casino Nederland die aan het Sunnies Loyalty Programma deelneemt (“Deelnemer”), en op ieder gebruik van de Merkur Loyalty Cards door de Deelnemer.

 

 

 1. Merkur Casino Nederland mag deze Sunnies Loyalty Programma-voorwaarden eenzijdig wijzigen. Merkur Casino Nederland zal een Deelnemer van gewijzigde Sunnies Loyalty Programma -voorwaarden op de hoogte stellen middels het plaatsen van de gewijzigde Sunnies- Loyalty Programma voorwaarden op de website van Merkur Casino Nederland (“Website”) en/of toezending van de gewijzigde Sunnies Loyalty Programma -voorwaarden. Indien een Deelnemer ook na wijziging van de Sunnies Loyalty Programma -voorwaarden gebruik blijft maken van het Sunnies Loyalty Programma en de daaraan gekoppelde Merkur Loyalty Card, wordt de Deelnemer geacht de gewijzigde Sunnies Loyalty Programma -voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 4. Voorwaarden deelname Sunnies Loyalty Programma

De voorwaarden voor deelname door een gast aan het Sunnies Loyalty Programma zijn:

* 21 jaar of ouder en aantoonbaar in het bezit van een geldig identiteitsdocument

*  niet (tijdelijk) uitgesloten zijn van dienstverlening door Merkur Casino Nederland en/of van deelname aan het Sunnies Loyalty Programma en/of bepaalde daaraan verbonden privileges, bijvoorbeeld op grond van het (i) door Merkur  Casino Nederland gevoerde preventiebeleid kansspelverslaving  (“Preventiebeleid”), of (ii) het huisreglement  van Merkur Casino Nederland.

Artikel 5. Merkur Loyalty Card

 1. Iedere gast van Merkur Casino Nederland die na registratie en controle (leeftijd, entreeverbod) wordt toegelaten tot het casino kan in aanmerking komen voor deelname aan het Sunnies Loyalty Programma en de Merkur Loyalty Card. Het Sunnies Loyalty Programma wordt echter alleen in Merkur Casino vestigingen aangeboden die werken met het zogenaamde “Cashless Card” systeem. Hierbij heeft een gast een RFID kaart nodig om tegoeden op een speelautomaat uitbetaald te krijgen.
 2. Aanmelding geschiedt door een aanvraagformulier in te vullen in een Merkur Casino vestiging (waar gewerkt wordt met het “Cashless Card” systeem) en een geldig identiteitsdocument te laten registreren.
 3. Merkur Casino Nederland zal, wanneer de aanvraag van deelname aan het Sunnies Loyalty Programma door Merkur Casino Nederland is geaccepteerd, de Merkur Loyalty Card verstrekken.

 

 1. Een Merkur Loyalty Card heeft “in principe” een onbeperkte geldigheid. Merkur Casino Nederland zal de Merkur Loyalty Card echter innemen/deaktiveren als de Deelnemer niet meer voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 en 5.

Artikel 6.  Merkur Loyalty Cards algemeen

 1. Merkur Loyalty Cards blijven eigendom van Merkur Casino Nederland. Merkur Loyalty Cards worden op naam gesteld en zijn niet overdraagbaar.
 2. Per gast is slechts één aanvraag voor een Merkur Loyalty Card mogelijk.
 3. Merkur Casino Nederland kan de aan de Merkur Loyalty Card verbonden privileges wijzigen. De privileges die op een bepaald moment gelden liggen ter inzage in de vestigingen van Merkur Casino Nederland en zijn te raadplegen op de Website.
 4. Bij verlies of diefstal van een Merkur Loyalty Card dient de Deelnemer Merkur Casino Nederland hiervan terstond in kennis te stellen en zijn Merkur Loyalty Card te laten blokkeren. Merkur Casino Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van verlies of diefstal van een Merkur Loyalty Card. Merkur Casino Nederland zal de Deelnemer eenmalig kosteloos een vervangende Merkur Loyalty Cardter beschikking stellen. Bij een eventueel opvolgend verlies of opvolgende diefstal kan Merkur Casino Nederland voor een vervangende Merkur Loyalty Card (administratie-) kosten aan de desbetreffende Deelnemer in rekening brengen.

 

Artikel 7. Sunnies Spaarprogramma

 1. Deelname aan het Sunnies Loyalty Programma biedt een Deelnemer de mogelijkheid om d.m.v. bestedingen binnen Merkur Casino Nederland punten (Sunnies) te sparen in het kader van het Sunnies Spaarprogramma.
 2. Deelname aan het Sunnies Spaarprogramma is kosteloos.
 3. Spaarpunten (Sunnies) worden verstrekt op bestedingen/gebeurtenissen genoemd in het Spaarprogramma.
 4. Spaarpunten (Sunnies) komen één jaar na het laatste bezoek van de Deelnemer aan een Vestiging te vervallen en zijn daarna niet meer inwisselbaar.

 

 1. Deelnemers kunnen vragen, klachten of geschillen over het Sunnies Spaarprogramma of Spaarpunten (Sunnies) voorleggen aan Merkur Casino Nederland t.a.v. Hoofdkantoor Merkur Casino Nederland op het onder artikel 1 genoemd correspondentieadres .
 2. Merkur Casino Nederland is gerechtigd het Sunnies Spaarprogramma geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te beëindigen. Wijzigingen of beëindiging van het Sunnies Spaarprogramma worden tijdig van tevoren per post of per e-mail of per kennisgeving in de Vestigingen en op de Website bekendgemaakt.
 3. Een spaaraccount en de daarop verzamelde Spaarpunten (Sunnies) zijn strikt persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen, nagelaten, toegewezen of doorverkocht.

 

Artikel 8. Opzeggen en beëindiging deelname aan Sunnies Loyalty Programma

 1. Deelnemers kunnen deelname aan het Sunnies Loyalty Programma te allen tijde opzeggen.
 2. Opzegging geschiedt schriftelijk aan het onder artikel 1 genoemd correspondentieadres van Merkur Casino Nederland, of mondeling tegen gelijktijdig inleveren van de Merkur Loyalty Card in een van de Vestigingen.
 3. In geval van overlijden van een Deelnemer zal Merkur Casino Nederland het desbetreffende spaaraccount afsluiten na hiervan op de hoogte gebracht te zijn.
 4. Indien bij Merkur Casino Nederland het vermoeden bestaat dat sprake is van (identiteits)fraude, bedrog, onrechtmatig gebruik of misbruik van het Sunnies Loyalty Programma, of indien, naar het oordeel van Merkur Casino Nederland, schade wordt berokkend aan het Sunnies Loyalty Programma, is Merkur Casino Nederland te allen tijde gerechtigd om (een deel van) het tegoed aan opgebouwde Spaarpunten (Sunnies) te laten vervallen, deelname aan het Sunnies Loyalty Programma te beëindigen, en/of de betreffende Merkur Loyalty Card (s) in te nemen/te deaktiveren, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van restitutie of compensatie. In voorkomende gevallen kan Merkur Casino Nederland aangifte doen bij de politie.

 

 

 1. Merkur Casino Nederland heeft te allen tijde het recht, ter haar uitsluitende beoordeling en zonder opgaaf van redenen, de aanvraag van een gast tot deelname aan het Sunnies Loyalty Programma te weigeren, deelname aan het Sunnies Loyalty Programma geheel of gedeeltelijk te beëindigen, privileges in te trekken dan wel een reeds uitgegeven Merkur Loyalty Card (tijdelijk) te deactiveren en/of in te nemen bijvoorbeeld op grond van haar Preventiebeleid. In ieder geval zal Merkur Casino Nederland deelname door een gast aan het Sunnies Loyalty Programma beëindigen indien de gast niet meer aan de deelnamevoorwaarden van artikel 4 van deze Sunnies-voorwaarden voldoet.
 2. Na beëindiging van deelname aan het Sunnies Loyalty Programma c.q. Spaarprogramma door de Deelnemer of Merkur Casino Nederland kunnen geen Spaarpunten meer worden gespaard en komen alle opgebouwde Spaarpunten te vervallen.

 

Artikel 9. Stopzetting Sunnies Loyalty Programma

 1. Merkur Casino Nederland is te allen tijde gerechtigd het Sunnies Loyalty Programma zonder opgaaf van reden stop te zetten, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.
 2. Merkur Casino Nederland zal Deelnemers van stopzetting van het Sunnies Loyalty Programma ten minste drie maanden van te voren per post, e-mail of door middel van een kennisgeving in de Vestigingen op de hoogte stellen, tenzij bijzondere omstandigheden een kortere aankondigingstermijn noodzakelijk maken. Daarnaast zal de beëindiging van het Sunnies Loyalty Programma worden bekendgemaakt op de Website.
 3. Deelnemers kunnen tot aan het moment van stopzetting Spaarpunten (Sunnies) sparen.
 4. Spaarpunten (Sunnies) behouden gedurende een periode van zes maanden na stopzetting van het Sunnies Loyalty Programma hun waarde en kunnen gedurende die periode nog ter verzilvering worden aangeboden. Na zes maanden na stopzetting vervallen alle Spaarpunten (Sunnies), zonder dat Merkur Casino Nederland gehouden is tot enige vorm van compensatie of restitutie.

 

Artikel 10. Algemene verordening gegevensbescherming

 1. Merkur Casino Nederland is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in het kader van het Sunnies Loyalty Programma worden verzameld. De verwerking is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.
 2. Merkur Casino Nederland respecteert de privacy van Deelnemers en zal zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Merkur Casino Nederland verwerkt persoonsgegevens van Deelnemers in overeenstemming met de navolgende voorwaarden.

 

Artikel 11. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Merkur Casino Nederland verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Deelnemers in het kader van het Sunnies Loyalty Programma voor de volgende doeleinden:

* om het Sunnies Loyalty Programma (waaronder het Sunnies Spaarprogramma) aan te bieden en uit te voeren;

* om versnelde entree in Vestigingen mogelijk te maken;

* om Deelnemers, wanneer zij daarvoor gekozen hebben, Merkur Casino Nederland informatie toe te sturen;

* om Deelnemers, wanneer zij daarvoor gekozen hebben, een algemene  e-mailnieuwsbrief over de producten en diensten van Merkur Casino Nederland toe te zenden;

* om Deelnemers, wanneer zij daarvoor gekozen hebben, te informeren  over specifieke producten en diensten van Merkur Casino Nederland op basis van over de Deelnemers verzamelde persoonsgegevens (zoals gespaarde of bestede punten);

* om Deelnemers, wanneer zij daarvoor gekozen hebben, sms-berichten toe te sturen;

* om acties en promoties waar Deelnemers aan kunnen deelnemen uit te voeren;

* voor het verrichten van marktonderzoek en het verbeteren van de dienstverlening van Merkur Casino Nederland.

 

 

Artikel 12. Hoe verkrijgen we uw persoonsgegevens?

Merkur Casino Nederland verkrijgt de persoonsgegevens van Deelnemers in het kader van het Sunnies Loyalty Programma op verschillende wijzen, zoals:

* wanneer u zich inschrijft voor het Sunnies Loyalty Programma. Merkur Casino Nederland kan dan uw voornaam en/of voorletter(s), uw achternaam, postcode, huisnummer, geboortedatum, geslacht, mobiele telefoonnummer, soort identiteitsbewijs, nummer identiteitsbewijs, foto (gezicht) en e-mailadres verwerken;

* wanneer u een Vestiging bezoekt. Merkur Casino Nederland verwerkt dan de datum en locatie van uw bezoek, evenals de aanvangstijd van uw bezoek;

* wanneer u punten spaart in het kader van het Spaarprogramma. Wanneer u de Merkur Loyalty Card gebruikt in speelautomaten van Merkur Casino Nederland, verwerkt Merkur Casino Nederland in welke speelautomaat u de Merkur Loyalty Card gebruikt en wat het speelgedrag is geweest;

* wanneer u Spaarpunten (Sunnies) besteedt in een van de Merkur Casino Vestigingen, verwerkt Merkur Casino Nederland de aard en kenmerken van uw besteding.

 

Artikel 13. Wie verkrijgen uw persoonsgegevens?

Merkur Casino Nederland kan persoonsgegevens van Deelnemers delen met dienstverleners die bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Merkur Casino Nederland. Merkur Casino Nederland kan persoonsgegevens van Deelnemers beschikbaar maken, wanneer zij daartoe gehouden is op grond van de wet, wanneer dat noodzakelijk is om fraude tegen te gaan, of wanneer er een andere noodzakelijke en legitieme grondslag is die de privacybelangen van Deelnemers te boven gaat, zoals de beveiliging van Merkur Casino Nederland en de veiligheid van haar medewerkers. Merkur Casino Nederland verstrekt uw gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

 

 

Artikel 14. Uw Inzage- en correctierecht

Deelnemers hebben het recht om te verzoeken hen betreffende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Deelnemers kunnen daartoe een gespecificeerd verzoek sturen aan het onder artikel 1 genoemd correspondentieadres van Merkur Casino Nederland, en aangeven om welke persoonsgegevens het in hun verzoek gaat. Indien Merkur Casino Nederland niet of niet volledig kan vaststellen om welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering gaat, kan Merkur Casino Nederland de Deelnemer vragen zijn verzoek (nader) te specificeren. Merkur Casino Nederland schort in dat geval de uitvoering van het verzoek op totdat de Deelnemer Merkur Casino Nederland de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Merkur Casino Nederland is niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade of kosten van de Deelnemer of derden, uit welken hoofde dan ook, als gevolg van gebruik van de Merkur Loyalty Cards of deelname aan het Sunnies Loyalty Programma, met inbegrip van schade als gevolg van:

* eventuele type-, druk- of zetfouten;

* beëindiging of wijziging van het Sunnies Loyalty Programma; of

* (een) tekortkoming(en) van derde(n); tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Merkur Casino Nederland.

 1. Indien op enig moment zou blijken dat Merkur Casino Nederland ten onrechte Spaarpunten (Sunnies) aan een Deelnemer heeft onthouden, is de aansprakelijkheid van Merkur Casino Nederland te allen tijde beperkt tot het betreffende aantal Spaarpunten (Sunnies). In zulk geval heeft de Deelnemer als enige verhaalsmogelijkheid de uitkering van het ten onrechte ontzegde aantal Spaarpunten (Sunnies).
 2. Een Deelnemer die handelt in strijd met deze Sunnies Loyalty Programma-voorwaarden, onrechtmatig gebruikmaakt van een Merkur Loyalty Card (zowel van hem of haar zelf of van derden), of op andere wijze onrechtmatig handelt in het kader van het Sunnies Loyalty Programma, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Merkur Casino Nederland en eventuele derden voortvloeiende schade onverminderd de overige rechten van Merkur Casino Nederland.

 

 1. De Deelnemer vrijwaart Merkur Casino Nederland en de voor haar overige werkzame derden tegen alle aanspraken van derden ter zake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Merkur Loyalty Card of de deelname aan het Sunnies Loyalty Programma, dan wel door het niet nakomen door de Deelnemer van zijn of haar verplichtingen op grond van deze Sunnies Loyalty Programma-voorwaarden.

 

Artikel 19. Overig

 1. Een Deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van alle informatie die de Deelnemer verstrekt en is zelf verantwoordelijk voor foutieve, onvolledige of verouderde informatie.
 2. Merkur Casino Nederland zal zich inspannen de respectievelijke onderdelen en privileges behorend bij het Sunnies Loyalty Programma beschikbaar te stellen aan een Deelnemer. Het kan evenwel voorkomen dat bepaalde onderdelen of privileges (tijdelijk) onbeschikbaar zijn. Merkur Casino Nederland garandeert niet dat alle onderdelen en privileges te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zullen zijn.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze Sunnies Loyalty Programma-voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Merkur Casino Nederland gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 4. In de gevallen waarin deze Sunnies Loyalty Programma-voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Merkur Casino Nederland.
 5. Voor vragen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot het onder artikel 1 genoemd correspondentieadres van Merkur Casino Nederland.
 6. Op deze Sunnies Loyalty Programma-voorwaarden, alle overeenkomsten en(rechts)handelingen tussen Merkur Casino Nederland en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Sunnies Loyalty Programma-voorwaarden of het Sunnies Loyalty Programma is de rechter bij uitsluiting bevoegd.